KUULUTUS

seurakuntajaon muutosta koskeva aloite

 


Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään 14.2.2024 tehnyt aloitteen seurakuntajaon muutoksesta Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Petäjäveden ja Toivakan seurakunnissa niin, että nämä seurakunnat lakkautettaisiin 31.12.2024 ja liitettäisiin Jyväskylän seurakuntaan 1.1.2025 lukien. Laajenevan Jyväskylän seurakunnan alue kattaisi nykyiset seurakuntien alueet eli Jyväskylän kaupungin sekä Joutsan, Luhangan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen kuntien alueet kokonaisuudessaan.

 

Aloitteen mukaisen seurakuntajaon muutoksen katsotaan nykytilaa paremmin turvaavan seurakunnan perustehtävän kokonaisvaltaisen toteutumisen alueella ja siten parantavan laajenevan seurakunnan toimintakykyä sekä toiminnan taloudellisuutta.

 

Lisätietoja aloitteen sisällöstä saa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulista lakimiesasessori Tuomas Hemmingiltä [tuomas.hemminki@evl.fi].

 

Joutsan, Petäjäveden, Toivakan, Hankasalmen ja Jyväskylän seurakuntien jäsenille varataan tilaisuus ottaa kantaa ehdotettuun seurakuntajaon muutokseen 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta eli 1.3.2024 asti. Tuomiokapitulille osoitettu kannanotto tulee toimittaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin osoitteeseen:

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli

PL 160

60101 Seinäjoki

lapua.tuomiokapituli@evl.fi

 

Kannanoton on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kannanoton voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

 

Tämä kuulutus on julkaistu Jyväskylän, Joutsan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla 16.2.2024 ja pidetään nähtävillä 1.3.2024 asti.

 

Pöytäkirjat

 

Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon muun muassa osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita. 

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

KIRKKOVALTUUSTO 2023-2026

           Bendeçon Maarit 

                   Hautamäki Hanna    

     Hyvärinen Helena  

     Häkli Helky             

     Koskenranta Jari        

     Koskinen Antti          

     Kuukkanen Sirkku    

     Ohra-aho Jukka         

           Oikarinen Hannele    

     Palola Heikki           

     Rantapuska Seppo  

     Saarinen Tuulimaria     

     Suonsaari Jorma         

           Taipale Minna        

     Taipale Tuukka

 

Kirkkovaltuuston pj 2023-2024

Hannele Oikarinen

Kirkkovaltuuston vpj 2023-2024

Jari Koskenranta

 

KIRKKONEUVOSTO 2023-2024

pj kirkkoherra Laura Laitinen

JÄSEN                       HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

vpj Antti Koskinen          Jukka Ohra-aho

Maarit Bendeçon          Helena Hyvärinen

Hanna Hautamäki         Sirkku Kuukkanen

Heikki Palola              Erkki Havu

Seppo Rantapuska         Veikko Muhos

Tanja Roslöf                Helky Häkli

Tuulimaria Saarinen        Minna Taipale

Jorma Suonsaari           Tuukka Taipale

 

 

Keski-Suomen seurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunta 2023-2026

Helky Häkli             Maarit BendeçonKeski-Suomen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta 2023-2026

Hannele Oikarinen       Tuulimaria SaarinenKeski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön johtokunta 2023-2026

Tanja Roslöf            Helky HäkliPetäjäveden vanhan kirkon säätiö 2023-2026

Seppo Rantapuska        Minna Taipale

Laura Laitinen             Tuukka Taipale